Saavutettavaa viestintää verkossa

Oletko suunnittelemassa verkkosivuja, järjestämässä tapahtumaa verkossa tai tuottamassa videotallennetta?

Jätä tarjouspyyntö

Saavutettavan viestinnän palvelut yrityksille, viranomaisille, järjestöille ja muille tahoille

Työskentelemme sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus saada tietoa, osallistua ja tulla kohdatuksi omalla äidinkielellään ja riippumatta henkilön toimintarajoituksista.

Palvelutarjontaamme kuuluvat viittomakielen kääntäminen ja viittomakielen tulkkaus, kirjoitustulkkaus, tekstitys, litterointi, kuvailutulkkaus sekä selkokielistäminen.

Tulkkaus- ja kirjoitustulkkauspalvelumme kattaa myös verkkotapahtumat ja suorat lähetykset. Lisäksi tarjoamme asiantuntijuutta viestinnällisesti saavutettavien verkkosisältöjen toteuttamiseen. Mukautamme valmiin teksti-, kuva- ja videoaineiston erilaisten käyttäjien tarpeisiin sekä autamme tuottamaan sisältöä, joka sopii alusta alkaen kaikille käyttäjille.

Tekstitys kuvasta ja äänestä

Videon tekstitys on tarkoitettu katsojille, jotka eivät kuule videon ääniraitaa. Tekstitys auttaa myös kielen opiskelijoita ymmärtämään videon sisältöä.

Tekstityksen lisäksi tuotamme myös videoiden ja kuvien tekstivastineita ja puheen litterointia.

Lue lisää

Suoran lähetyksen tekstitys

Kirjoitustulkki muuntaa suoran lähetyksen puheen lähes reaaliaikaisesti tekstiksi puheen edessä.

Kirjoitustulkkauksen avulla puhutut tapahtumat muuttuvat paremmin saavutettaviksi huonokuuloisille, kuuroille ja kuulovammaisille osallistujille.

Kirjoitustulkkauspalvelumme kattavat myös suorat verkkolähetykset.

Lue lisää

Viesti välittyy viittoen

Viittomakielen tulkkaus suorassa lähetyksessä lisää viestinnällistä tasa-arvoa. Se lisää viittomakielisten kuurojen mahdollisuuksia osallistua, ja saada helposti tietoa omalla äidinkielellään.

Viittomakielen tulkkaus suorassa verkkolähetyksessä – kysy tarjous. Käännämme myös tekstiä ja videoita viittomakielelle, tai viittomakieleltä puheeksi tai tekstiksi.

Lue lisää

Näkyvän sanallistamista

Kuvailutulkki puhuu verkkotapahtuman tai videotallenteen visuaaliset elementit ja tapahtumat sanalliseen muotoon. Kuvailutulkkaus mahdollistaa tasavertaisen tiedonsaannin sokeille ja näkövammaisille henkilöille.

Kuvailutulkkaus voidaan toteuttaa reaaliaikaiseen verkkolähetykseen tai videotallenteeseen.

Lue lisää

Selkeää kieltä kaikille

Selkoteksti tai selkopuhe on sanastoltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempaa ja helpommin ymmärrettävää kuin kirjoitettu tai puhuttu yleiskieli.

Selkokieli on hyödyllinen niille, joilla on vaikeuksia lukea ja ymmärtää yleiskieltä. Muokkaamme tekstejä selkokielisiksi sekä tuotamme selkokielisiä tekstejä ja videoita.

Lue lisää

Hahmottamisen ja ymmärtämisen tueksi

Tukiviittomat ja kommunikaatiokuvat auttavat jäsentämään asioita ja niiden välisiä suhteita. Tällöin puhutun tai kirjoitetun viestin ymmärtäminen helpottuu. Kuvakommunikaatiosta hyötyvät henkilöt, joilla on puheen ymmärtämisen tai tuottamisen vaikeuksia.

Toteutamme videoiden ja tekstien sisällöt tukiviittomilla ja kommunikointikuvilla.

Lue lisää

Tilaa meiltä viestinnän saavutettavuuspalveluita:

Verkkolähetykset

Tulkkaus nostaa suoraan verkkotapahtuman uudelle saavutettavuus­tasolle. Viittoma­kielelle tulkattu verkko­lähetys mahdollistaa sen, että viittoma­kieliset katsojat pystyvät katsomaan lähetystä omalla äidin­kielellään. Kun lä­he­tyk­ses­sä on kir­joi­tustulk­kaus, huo­nokuu­lois­ten ja kuu­rou­tu­nei­den kat­so­jien ei tarvitse odotella teks­ti­tet­tyä tal­len­net­ta. Kohde­ryhmästä riip­puen tulk­kaus voi olla myös suomen kielen mukaan viitottua puhetta tai tuki­viit­tomia.

Lue lisää

Verkkosivustot

Saavutettava sivusto on käytettävissä apu­välineillä ja erilaisista toiminta­rajoitteista huolimatta. Saavutettavissa verkko­sisällöissä tekstit ovat selkeää ja ymmärrettävää kieltä, videoissa on tekstitys ja pelkkää kuvaa tai ääntä sisältävälle aineistolle löytyy kuvailu­tulkkaus tai teksti­vastine. Viittoma­kielen tulkkaus on aitoa kielellistä saavutettavuutta, vaikka laki digitaalisista palveluista ei sitä vaadikaan.

Lue lisää

Verkkotallenteet

Saavutettavan verkko­tallenteen jokainen voi vastaanottaa itselleen sopivalla tavalla. Tekstitys on vähimmäis­vaatimus, mutta ei palvele kaikkia käyttäjä­ryhmiä. Näkö­vammaiset henkilöt hyötyvät siitä, että myös visuaalinen aineisto eli valokuvat, kuviot tai video kuvaillaan sanallisesti. Ainestojen kääntäminen viittoma­kielelle mahdollistaa saavutettavuuden myös kuuroille viittoma­kielisille katsojille.

Lue lisää