Saavutettavaa viestintää verkossa

Oletko suunnittelemassa verkkosivuja, järjestämässä tapahtumaa verkossa tai tuottamassa videotallennetta?

Jätä tarjouspyyntö

Saavutettavan viestinnän palvelut yrityksille, viranomaisille, järjestöille ja muille tahoille

Työskentelemme sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus saada tietoa, osallistua ja tulla kohdatuksi omalla äidinkielellään ja riippumatta henkilön toimintarajoituksista.

Palvelutarjontaamme kuuluvat viittomakielen kääntäminen ja tulkkaus, kirjoitustulkkaus, tekstitys ja kuvailutulkkaus sekä selkokielistäminen.

Meiltä saat tulkkauksen verkkotapahtumaan tai suoraan lähetykseen. Lisäksi tarjoamme asiantuntijuutta viestinnällisesti saavutettavien verkkosisältöjen toteuttamiseen. Mukautamme valmiin aineiston erilaisten käyttäjien tarpeisiin tai autamme tuottamaan sisältöä, joka sopii alusta alkaen kaikille käyttäjille.

Kuvasta ja äänestä tekstiksi

Tekstitys on välttämätön katsojille, jotka eivät kuule videon ääniraitaa.

Tekstitys, tekstivastine ja litterointi eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon tekstiä muokataan ja täydentääkö teksti kuvakerrontaa vai toimiiko se itsenäisenä kokonaisuutena.

Tuotamme sekä kuvaa, ääntä että videota tekstiksi.

Lue lisää

Puheesta ja äänestä tekstiksi

Kirjoitustulkin näppärissä käsissä ääniaallot muuttuvat kirjaimiksi ja puhe tekstiksi lähes reaaliaikaisesti.

Kirjoitustulkkaus tekee tilaisuudesta saavutettavan kuuroutuneille, huonokuuloisille ja kuulovammaisille katsojille.

Meiltä saat kirjoitustulkkauksen suoraan verkkolähetykseen.

Lue lisää

Viesti välittyy viittoen

Viittomakielen tulkkaus suorassa lähetyksessä on viestinnällistä tasa-arvoa parhaimmillaan. Se lisää merkittävästi viittomakielisten kuurojen mahdollisuuksia osallistua ja saada tietoa omalla äidinkielellään.

Toteutamme viittomakielen tulkkauksen suorassa verkkolähetyksessä. Käännämme myös tekstit ja videotallenteet viittomakielelle tai viittomakieleltä puheeksi tai tekstiksi.

Lue lisää

Näkyvän sanallistamista

Kuvailutulkki välittää verkkotapahtuman tai videotallenteen visuaaliset elementit ja tapahtumat kertomalla ne sanallisessa muodossa. Kuvailutulkkaus mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen ja tiedonsaannin sokeille ja näkövammaisille henkilöille.

Meiltä saat kuvailutulkkausen reaaliaikaiseen verkkolähetykseen tai videotallenteeseen.

Lue lisää

Selkeää kieltä kaikille

Selkoteksti tai -puhe on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempaa ja ymmärrettävämpää kuin yleiskieli.

Selkokielestä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia lukea ja ymmärtää yleiskieltä.

Mukautamme tekstejä selkokielelle sekä tuotamme selkotekstejä ja -videoita.

Lue lisää

Hahmottamisen ja ymmärtämisen tueksi

Jos puhutussa tai kirjoitetussa muodossa esitetyn viestin ymmärtäminen on vaikeaa, tukiviittomat ja kommunikaatiokuvat auttavat jäsentämään asioita ja niiden välisiä suhteita.

Tukiviittomista ja kuvakommunikaatiosta hyötyvät henkilöt, joilla on puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen vaikeus.

Toteutamme tekstien ja videoiden sisällöt tukiviittomin ja kommunikointikuvien avulla.

Lue lisää

Tilaa meiltä viestinnän saavutettavuutta...

verkkolähetykseen

Tulkkaus nostaa suoraan verkkotapahtuman uudelle saavutettavuus­tasolle. Viittoma­kielelle tulkattu verkko­lähetys mahdollistaa sen, että viittoma­kieliset katsojat pystyvät katsomaan lähetystä omalla äidin­kielellään. Kun lä­he­tyk­ses­sä on kir­joi­tustulk­kaus, huo­nokuu­lois­ten ja kuu­rou­tu­nei­den kat­so­jien ei tarvitse odotella teks­ti­tet­tyä tal­len­net­ta. Kohde­ryhmästä riip­puen tulk­kaus voi olla myös suomen kielen mukaan viitottua puhetta tai tuki­viit­tomia.

Lue lisää

verkkosivustolle

Saavutettava sivusto on käytettävissä apu­välineillä ja erilaisista toiminta­rajoitteista huolimatta. Saavutettavissa verkko­sisällöissä tekstit ovat selkeää ja ymmärrettävää kieltä, videoissa on tekstitys ja pelkkää kuvaa tai ääntä sisältävälle aineistolle löytyy kuvailu­tulkkaus tai teksti­vastine. Viittoma­kielen tulkkaus on aitoa kielellistä saavutettavuutta, vaikka laki digitaalisista palveluista ei sitä vaadikaan.

Lue lisää

verkkotallenteeseen

Saavutettavan verkko­tallenteen jokainen voi vastaanottaa itselleen sopivalla tavalla. Tekstitys on vähimmäis­vaatimus, mutta ei palvele kaikkia käyttäjä­ryhmiä. Näkö­vammaiset henkilöt hyötyvät siitä, että myös visuaalinen aineisto eli valokuvat, kuviot tai video kuvaillaan sanallisesti. Ainestojen kääntäminen viittoma­kielelle mahdollistaa saavutettavuuden myös kuuroille viittoma­kielisille katsojille.

Lue lisää