Digital tillgänglighet på webben

Planerar du nya webbsidor, ordnar virtuella evenemang eller producerar videoinspelningar?

Lämna in offertförfrågan

Tjänster inom tillgänglig kommunikation för företag, myndigheter, organisationer och andra parter

Vårt mål är att alla ska ha möjlighet att få information, delta på jämlika villkor och bli bemötta på sitt modersmål.

Vi erbjuder teckenspråkstolkning och -översättning, skrivtolkning, undertextning, syntolkning och textbearbetning till lättläst språk. Vi står också till tjänst när det behövs simultantolkning i en webbsändning eller i ett virtuellt evenemang.

Vi anpassar befintligt material efter olika målgruppers behov eller hjälper Er att skapa digitalt innehåll som är tillgängligt för alla.

Ljud och bild till text

Undertextning är en nödvändighet för alla som inte hör samtal och ljudeffekter på filmen.

Det finns också andra alternativ att presentera visuell information i en läsbar form:

Transkribering förmedlar ord för ord allt som sägs medan textbeskrivning kan läsas med läsprogram och går att förstå utan att se på det visuella innehållet.

Vi bearbetar även befintligt bild-, ljud- och videomaterial till text.

Läs mera

Tal och ljud till text

Tal förvandlas till text nästan på realtid när skrivtolkens snabba fingrar dansar på tangentbordet. Med hjälp av skrivtolkning blir evenemanget tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller hörselskada.

Hos oss kan ni beställa skrivtolkning till en direktsändning på webben.

Läs mera

Tolkning till teckenspråk

En direktsändning som tolkas till teckenspråk är ett utmärkt exempel på jämlik kommunikation. Med hjälp av simultantolkning kan teckenspråkiga döva delta och få information på sitt modersmål.

Av oss kan ni beställa teckenspråkstolkning till en webbsändning. Vi översätter också befintligt text- eller videomaterial till teckenspråk och tvärtom – från teckenspråk till tal eller text.

Läs mera

Det som syns men inte hörs

Syntolken verbaliserar det som visas och beskriver händelser och omgivningen till personer med synnedsättning.

Med hjälp av syntolkning kan de synskadade följa med i handlingen på ett virtuellt evenemang eller en videoinspelning. Syntolkning är en viktig del i att vara delaktig i samhället och kulturlivet.

Vi står till tjänst när det behövs simultan syntolkning i en direktsändning eller ett ljudband för en videoinspelning.

Läs mera

Lätt att läsa – för alla

Lättläst språk riktar sig till människor som har svårigheter i att läsa och förstå allmänspråk.

Textens innehåll, ordförråd och struktur har bearbetats så att det blir enklare och lättare att förstå.

Vi bearbetar befintliga webbtexter till lättläst språk och producerar tillgängligt text- eller videomaterial på lättläst språk i samtal med er.

Läs mera

Kompletterande kommunikation

Även lättläst språk kan vara svårt att förstå. Då kan man förtydliga talet med bildkommunikation och tecken som stöd. Kompletterande kommunikation ger också kognitivt stöd som hjälper att uppfatta informationsinnehållet.

Tecken som stöd och bildkommunikation används av personer som har svårigheter i att förstå tal eller kan inte uttrycka sig genom att tala själv.

Vi står till tjänst när det behövs text eller video med stödtecken och/eller kommunikationsbilder.

Läs mera

Beställ av oss tjänster för tillgängliga…

webbsändningar

Teckenspråks­tolkning höjer webb­sändningens tillgäng­lighet till en ny nivå. Simultan­tolkning till tecken­språk ger tecken­språkiga döva möjlighet att kunna följa på webb­sändningen på sitt modersmål.

Simultan skriv­tolkning betyder jämlikt del­tagande för personer med hörselned­sättning. Att titta på inspel­ningen med under­texter efteråt kan aldrig ge en likadan känsla av del­aktighet.

Tolknings­metod väljas alltid efter mål­gruppens behov och kan också vara tecknat tal eller tecken som stöd.

Läs mera

webbsidor

En tillgänglig webbsida är hinder­fritt för personer med funktions­variation och kan användas med olika hjälpmedel. Texter är tydligt språk och lätt att förstå. Videon har under­textning och det finns ett alternativ för visuellt/auditivt material i form av syntolkning eller text­beskrivning.

Tecken­språks­tolkning på en webb­sida ökar till­gänglighet för tecken­språkiga döva och främjer deras språkliga rättigheter – även om lagen inte bokstavligt kräver det.

Läs mera

inspelningar

Undertextning är en bra start för digital till­gänglighet. Därtill behöver personer med synskada eller blindhet syn­tolkning eller en text­beskriv­ning för det visuella inne­hållet d.v.s. bilder, figurer och video.

Och vill man nå första klass niv¨å i till­gänglighet, då gäller det över­sättning till tecken­språk. Det är vägen till digital till­gänglighet för tecken­språkiga döva.

Läs mera